Personaladministrasjon

Undersøkelser viser at det personaladministrative arbeidet i en bedrift ofte beslaglegger 30 – 60 % av ett årsverk.  Tid som kunne ha blitt benyttet til inntektsgivende aktiviteter. 

Et Abonnement vil inneholde elementer som; egen personalsjef, egen personal og HR avdeling, et antall timer til fri disposisjon, fast møte – og oppfølgingsplan, et personalarbeid som alltid er i h.h.t. norsk lov, strukturert og oppdatert personalarkiv, oppdatering av lovverk, faglig rådgivning i personalsaker, strukturering av oppfølgingsrutiner, lederveiledning, m.m