Norsk HR Service – En helhetlig løsning.

Hvis du vil ha de beste medarbeiderne, oppleve få problemer i arbeidshverdagen og ha tilfredse og trygge ansatte, må du ha fokus på menneskene i organisasjonen.

Det gjør du gjennom å ha tydelige roller som følges opp, god kunnskap om arbeidslivets lover og regler, gode administrative systemer som dokumenterer det som gjøres, samt en grunnleggende tenking og tilpassing til en arbeidsdag i stadig endring

Våre fem produktområder vil på en svært god måte dekke de utfordringer en hver organisasjon – uansett størrelse og form – møter i det daglige.

Din bedrift – dine behov –  vår skreddersøm.

Norsk HR Service er en nyskaping i norsk næringsliv. Delte tjenester innen regnskap og IT har vært en realitet i mange år. Nå tilbyr NHRS delte tjenester innen personal - og HR – arbeid. Grunnleggerne av Norsk HR Service har i mange år jobbet med ulike deler av det som kan defineres som en virksomhets totale HR – og personalarbeid. Firmaet har sitt hovedkontor i Fredrikstad, og har som målsetting at det skal være minimum ett NHRS kontor i hvert fylke innen fem år. De ansatte i NHRS vil alle ha høy kompetanse og lang erfaring på dette fagfeltet. Gjennom prinsippet om outsourcing og delte tjenester vil et samarbeid med NHRS gi deg som eier og leder tilgang til et stort kundeteam av rådgivere med høy faglig, operativ og komplementær kompetanse på bistand og support innen juss, HMS, personalarbeid, ledelse samt lagring og dokumentasjon av personaldata.

Norsk HR Service gir som det første firma i Norge alle virksomheter mulighet til å ha sin egen personalsjef som gjennom aktivt arbeid sørger for at personalarbeidet utføres profesjonelt og i samsvar med norsk lovgiving og praksis. NHRS jobber aktivt med oppfølging – og utviklingsarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, rekruttering og bemanning, kurs og opplæring, samt med gjennomføring av ulike undersøkelser og målinger i og rundt virksomheten.  Gjennom et abonnement hos Norsk HR Service kan alle firma – uansett størrelse – få tilgang til tjenester som selv store bedrifter ikke har i eget hus.

Kundene vi l oppleve Norsk HR Service som en aktiv og integrert aktør i bedriften. Personalsjefen fra NHRS vil sørge for at alle statlige pålegg i forhold til bl.a. oppfølging av sykmeldte og utarbeidelse av individuelle utviklingsplaner blir fulgt og håndtert på en korrekt måte, slik at eier eller daglig leder kan konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet. Den tette og gode dialogen mellom firmaets ledelse og personalsjefen vil også omfatte diskusjoner rundt og tilrettelegging av ulike tiltak,

Norsk HR Service vil definitivt ha en viktig rolle i forhold til spesielt små og mellomstore firma. Det finnes totalt om lag 90 000 bedrifter i Norge som er i denne kategorien. Svært mange av disse har ikke tilrettelagt og systematisert sitt HR – og personalarbeid på en tilfredsstillende måte, og vil derfor kunne ha behov for den tjenesten og de tilbud NHRS leverer. Et firma med 20 ansatte vil kunne få en personalsjef og tilgang til alle typer støttefunksjoner for en kostnad på fra 5 til 9 000,-, pr. måned avhengig av abonnementets oppbygging.